Monthly Archives: gener 2013

Afegim documents!

Hem afegit alguns documents al bloc. Els trobaràs a la secció de documents!

Per a negociació amb bancs:

Per als advocats:

Anuncis

L’entrega de firmes de la PAH del Baix Montseny al Nació Digital

El Nació Digital -edició del Baix Montseny- s’ha fet ressó de les signatures recollides a Sant Celoni per la ILP per la modificació de la llei hipotecària.

Pots llegir la notícia aquí.

El text de la moció aprovada per l’Ajuntament

Reproduïm el text de la moció que es va aprovar en el darrer ple de l’Ajuntament referent a la suspensió cautelar de la plusvàlua en cas de dació en pagament:

11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER ACORDAR L’AMPLIACIÓ DE SUPÒSITS DE SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

El Ple municipal en sessió de 27.09.2012 va acordar per unanimitat l’aprovació d’una moció per suspendre cautelarment la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana als afectats en processos de desnonament d’habitatges de primera residència.

En la mateixa moció s’acordava instar al Govern de l’Estat espanyol a complementar la modificació de la vigent Llei de les hisendes locals, en el sentit de fer extensiva a totes les adjudicacions hipotecàries de primera residència allò regulat a l’article 9 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, conformel’entitat adquirent de l’immoble és el subjecte passiu substitut del contribuent de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Valorat l’abast del RDL 6/2012 en la població de Sant Celoni i de la Batllòria a través del Servei Ofideute de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny (OHBM), es constata l’extraordinària limitació de casos als què ha resultat aplicable, segons la Memòria d’aquest servei a 15.11.2012. Així dels 39 casos atesos del municipi, només un compliria amb els requisits per emparar-se al referit RDL 6/2012.

L’àmbit d’aplicació del RDL 6/2012 abasta persones situades en el llindar d’exclusió, definits com a deutors d’un crèdit garantit amb hipoteca sobre l’habitatge habitual on hi concorrin circumstàncies extremes com tenir tots els membres de la unitat familiar sense rendes de treball, que la quota a pagar superi el 60% dels ingressos nets, que la unitat familiar no tingui cap més bé amb què fer front al deute, que el préstec estigui concedit per a l’adquisició de l’únic habitatge en propietat i que no tingui altres garanties.

El Codi de bones pràctiques que incorpora el RDL 6/2012 (reestructuració viable del deute hipotecari, oferiment d’un quitament del deute i, finalment, dació en pagament de l’habitatge) només esdevé d’aplicació a Sant Celoni quan el preu màxim d’adquisició de l’habitatge no excedeixi dels 120.000 €. Segons el Servei Ofideute de l’OHBM, el 97% de les valoracions del municipi examinades durant aquest 2012 superen aquest llindar, restant excloses les dacions en pagament d’habitatges amb valors superiors.

Aquesta doble limitació establerta, tant pel que fa als requisits necessaris per considerar el deutor en situació d’exclusió com pel preu màxim d’adquisició de l’immoble, deixa sense protecció molts hipotecats amb situacions complicades i mereixedores de recolzament.

En aquests moments, tret dels casos en què sigui aplicable el RDL 6/2012, la dació en pagament és un acord voluntari que tanca la via de la reclamació del deute residual. Una via d’acord cada vegada més pactada i prova d’això, és que des de l’aprovació de la moció per part del Ple municipal en el mes de setembre passat, s’ha sol·licitat a l’Ajuntament la suspensió de la liquidació de l’impost de plusvàlua de dues dacions en pagament d’habitatge habitual.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca també demana que s’ampliï la suspensió cautelar del cobrament de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per donar cabuda a totes les dacions en pagament de residència habitual i permanent no emparades en el RDL 6/2012.

El Govern de l’Estat espanyol mitjançant el RDL 27/2012, de 15 de novembre, ha regulat una mesura excepcional i temporal per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris consistent en la suspensió immediata fins a un termini de dos anys dels desnonaments de famílies que es trobin en situació d’especial risc d’exclusió. La mesura, molt restrictiva pel que fa al seu àmbit d’aplicació, tampoc contempla la suspensió dels processos judicials i extrajudicials d’execucions hipotecàries, pel que continuaran dictant-se execucions d’habitatges, susceptibles de generar liquidacions de l’impost de plusvàlua a deutors no desnonats.

 Aquest RDL encomana també al Govern que promogui les mesures necessàries per impulsar la constitució d’un fons social d’habitatges destinat a donar cobertura a persones que hagin estat desnonades de l’habitatge habitual per impagament d’un préstec hipotecari.

Pel que fa a l’Ajuntament de Sant Celoni, el Pla Local d’Habitatge 2012-2017 aglutina objectius i estratègies i proposa un ventall d’accions que han de servir de pauta per a les polítiques socials d’habitatge dels propers anys: habitatges d’inclusió, constitució d’un fons de lloguer social, cessions d’ús d’habitatges a preus assequibles…

A les dacions en pagament incloses en el RDL 6/2012 el subjecte passiu substitut del contribuent serà l’entitat que adquireix l’immoble.

El Ple municipal de 27.09.2012 va acordar la suspensió cautelar del cobrament de les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana als afectats per processos de desnonament d’habitatges de primera residència, que cal adaptar a la situació actual.

La via de l’acord de la dació en pagament fa recomanable proposar la suspensió cautelar de les liquidacions de la plusvàlua de les dacions en pagament d’habitatge habitual excloses, ara per ara, del RDL 6/2012, fins i tant el Govern de l’Estat espanyol no legisli noves mesures de protecció contra la pèrdua dels habitatges com a residència habitual.

Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:

1. Ampliar l’acord del Ple municipal de 27.09.2012 de suspensió cautelar del cobrament de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’habitatge quan la unitat familiar només disposi d’aquest i sigui la seva residència habitual i permanent, concretant-se en els supòsits següents:

a)    Processos de desnonament d’habitatge de primera residència.

b)    Dacions en pagament de l’habitatge habitual no incloses en el Reial Decret Llei 6/2012.

c)    Pèrdua de la propietat de l’habitatge habitual en processos judicials i extrajudicials d’execució hipotecària, sense desnonament, inclosos en el RDL 27/2012.

2. Acordar la suspensió cautelar del cobrament de les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’acord primer, segons relació individualitzada de liquidacions a suspendre que s’incorpori a l’expedient, amb inclusió de les liquidacions aprovades pendents de cobrament, als efectes del seu control, en ordre a evitar la prescripció dels drets liquidatoris, tot encomanant-se aquest control a l’interventor municipal en exercici de les funcions reservades que té atribuïdes per l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.